Vision miljömål 2030

Alla världens regioner berörs av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna utgör ett hot mot hela planetens utveckling. Produktion, transport, nyttjande och kassering av våra produkter orsakar en betydande mängd utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. På Markskydd i Väst AB stöttar vi FN:s globala mål för hållbar utveckling och våra åtgärder och mål är i linje med:

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Markskydd i Väst har sedan start haft som mål att erbjuda innovativa lösningar till entreprenadbranschen och andra marknader där det finns behov av att skydda mark och miljö från mänsklig påverkan. En ökad materialåtervinning och starkare cirkulära flöden för plast är något vi vill bidra till. Vårt mål är att öka andelen ”fulplast”  som råvara till våra produkter så att förbränningen av detta material minskar.

Globala Målen

Cirkulära produkter

Vi strävar mot att endast erbjuda cirkulära produkter, gjorda av återvunna material som kan bli återanvända. Sedan 2020 är alla våra LDPE baserade produkter både av 100% återvunnen plast och till fullo återvinningsbara.

Genom produkt- och processinnovation ökar vi användandet av hållbara material där det är möjligt. Tillsammans med RI.SE jobbar vi på att förbättra våra metoder och användning av den återvunna plasten till att skapa bättre processer i framställningen samt användandet av plast som idag ej återanvänds.

Vi samarbetar med ett stort antal återvinningsföretag för plast runt om i Europa och vi ställer höga krav på de producenter som anlitas. Dels krävs att produkterna håller hög kvalitet och att det innefattar återvunnen råvara. Dessutom ska plasten kunna återvinnas på nytt.

Transport

Gällande transport anlitar vi entreprenörer med lastbilar med de tre senaste euroklasserna för transporter. Vi är måna om, samt utvärderar kontinuerligt, att våra transport partners uppfyller de senaste miljökraven internt samt i sina transportmedel.

Vår påverkan

Framgång

Med plastmattor i återvunnen plast minskar utsläpp jämfört med business-as-usual-scenarion där plasten går till förbränning. Markskydd av återvunnen plast ger även ett mindre CO2 avtryck jämfört med andra alternativa markskydd. LDPE plattorna är godkända och rekommenderas av Byggvarubedömningen sedan 2020 samt med fördel skall återvinnas efter användning. 

Under 2022 har Markskydd i Väst AB med arbete och framgång fortsatt utveckla typen av återvunnen plast vi använder oss av i våra produkter. Målet är att nå högre andel ”fulplast” i produkterna för att minska Co2 ekvivalenta avtrycket mer än vad vi idag gör.

Utmaning

Vi har i dag kvar fåtal produkter som ej skapas av 100% återvunnet material. Målet är att genom utbildning av marknadens och kunder, fasa ut dessa produkter och få kunderna att gå över till mer miljövänliga alternativ som vi också erbjuder. Av totalt antal sålda produkter under 2021 står dessa produkter för 1.89% av vår försäljning. Målet är att få den andelen ner till 0% före 2025. 

Detta görs bland annat via samarbete med RISE samt VGR i utvecklingen av ”fulplastanvändning” i produktionen av nya innovativa produkter för att ersätta de med sämre klimatprestanda.