Klimatpåverkan från livscykeln av Polyetenbaserade engångsprodukter

Region Stockholm – Regionledningskontoret Hållbarhet 2020-04-08

SAMMANFATTNING

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att på ett systematiskt sätt kartlägga en produkts miljöpåverkan. LCA behandlar miljöaspekter, det vill säga aktiviteter som kan påverka miljön, och dess potentiella påverkan på människors hälsa, ekosystemsfunktioner och naturtillgångar, under produktens livscykel från råvaruutvinning och produktion till användning, återvinning och sluthantering.
Användning av energi och material kartläggs i alla led liksom utsläpp till miljö och natur samt hantering av restmaterial och eventuell energiåtervinning.

Produkterna som analyserats här är engångsprodukter baserade på polyeten (PE), till exempel skyddsförkläden, sopsäckar och plastpåsar. Målet med denna studie är att redogöra miljöpåverkan för material och processer som ingår vid tillverkning av dessa PE-baserade produkter. Underlaget kan användas för att få en förbättrad förståelse för miljöpåverkan från PE från olika källor: jungfrulig fossilt, biobaserat och återvunnet. Vidare har två scenarios för sluthantering jämförts, förbränning och återvinning. Detta kan exempelvis användas för att på ett effektivt sätt kunna minska miljöpåverkan från PE-baserade produkter.

Klimatpåverkan från livscykeln har utvärderats med IPCC 2013 GWP 100a. Resultatet visar att den största klimatpåverkan är sluthanteringen. För fossilt PE står det för strax över 50% av de totala utsläppen. Från råmaterial och tillverkning har 1 kg PE, från jungfrulig fossil PE, en total klimatpåverkan på 2,7 kg CO2-ekvivalenter per kg material och från förbränningen av samma mängd är klimatpåverkan på 3,0 kg CO2- 2 (11) 2020-04-08 Diarienummer RS 2019-0677 ekvivalenter per kg material. Den totala klimatpåverkan från 1 kg fossilt PE är 5,7 kg CO2 ekvivalenter per kg material. Om denna PE återvinns istället för att förbrännas skulle klimatpåverkan kunna minska med drygt 50%.

Om 1 kg PE istället produceras från återvunnen PE visar resultaten att den totala klimatpåverkan kan minskas med cirka 25% (om bara råmaterialens klimatpåverkan studeras är det över 60% minskning

Naturvårdsverket – Klimatpåverkan från livscykeln av polyetenbaserade engångsprodukter https://www.naturvardsverket.se/