Projekt Rädda Sydliga Kärrsnäppan

Kärrsnäppan hage Nordens Ark

Utseende och Beteende

Den sydliga kärrsnäppan är en liten till medelstor vadarfågel med en karakteristiskt rak näbb och långa ben. Dess fjäderdräkt varierar beroende på årstid, men den uppvisar ofta mörka och ljusa streck och fläckar på ovansidan.

Dessa fåglar är kända för sina snabba och eleganta flyktmönster, och de rör sig smidigt genom våtmarkerna när de söker efter insekter, maskar och små kräftdjur. De häckar ofta i skyddade områden och lägger sina ägg i små gropar i marken.

Betydelse för Ekosystemet

Kärrsnäppans närvaro är en indikator på en hälsosam våtmark. Den bidrar till att kontrollera insektsbefolkningen och agerar som föda för andra djur, såsom rovfåglar. Dessutom spelar den en nyckelroll i att främja biologisk mångfald och upprätthålla balansen i våtmarksekosystemet.

Bevarandearbete

I Sverige är den sydliga kärrsnäppan klassificerad som hotad, och står inför flera utmaningar, såsom habitatförlust och klimatförändringar. Det pågår flera insatser för att bevara och skydda kärrsnäppans habitat, inklusive våtmarksrehabilitering och skydd av häckningsområden.

De senaste 60 åren har antalet minskat kraftigt på grund av utdikning och omvandling av deras ekosystem till odlingsmark. Med målet att revitalisera populationen adresserar Nordens ark de utmaningar och hot som arten står inför, genom olika åtgärder och bevarandeinsatser.

En central del av denna bevarandeplan inkluderar stärkandet av det vilda beståndet genom introduktion av individer som har kläckts och växt upp på Nordens Ark. Dessa ungar, när de har nått en större och nästan flygfärdig storlek, släpps ut i områden som anses vara lämpliga.

Emma Nygren, en bevarandebiolog på Nordens Ark, förtydligar att ungar i denna utvecklingsfas kan skydda sig mer effektivt mot rovdjur. “De har då fått ett försprång i livet och har övervunnit den mest sårbara fasen av sin utveckling,” säger Nygren.

Genom dessa välövervägda insatser och kontinuerliga bevarandeaktiviteter siktar detta projekt på att säkerställa en hållbar framtid för den sydliga kärrsnäppan, och därmed bevara den biologiska mångfalden och ekologiska balansen inom Sveriges unika landskap och våtmarker. 

Hur våra produkter hjälper

Med hjälp av våra plastplattor av 100% återvunnen plast har små hagar till ungarna byggts vid Ottenby fyr på södra Öland. Här spenderar ungarna sin tid tills de börjar bli flygfärdiga och flyttas till andra inhängnader tills de slutligen kan släppas i det fria. Oerhört roligt att vara med i detta viktiga projekt och se de små ungarna växa till sig och förhoppningsvis öka antalet kärrsnäppor i södra Sverige.

Foto: Nordens Ark